معنی فارسی کلمه airliners

هواپیماهای مسافربری

کاربرد airliners در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.