معنی فارسی کلمه airline

هواپیمایی

کاربرد airline در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.