معنی فارسی کلمه aircrafts

هواپیما

کاربرد aircrafts در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.