معنی فارسی کلمه aims

هدف

کاربرد aims در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.