معنی فارسی کلمه aiding

کمک

کاربرد aiding در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.