معنی فارسی کلمه agreeing

همزبان

کاربرد agreeing در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.