معنی فارسی کلمه aggressively

به شدت

کاربرد aggressively در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.