معنی فارسی کلمه aggravated

مشدد

کاربرد aggravated در جمله

1. aggravated assault is a felony in this state , Mr . . . Reacher .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.