معنی فارسی کلمه agendas

برنامه

کاربرد agendas در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.