معنی فارسی کلمه agenda

برنامه عملیات

کاربرد agenda در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.