معنی فارسی کلمه agencies

سازمان

کاربرد agencies در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.