معنی فارسی کلمه afforded

فراهم

کاربرد afforded در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.