معنی فارسی کلمه affixed

ضمیمه

کاربرد affixed در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.