معنی فارسی کلمه affix

پیوستن‌، ضمیمه‌ كردن‌، اضافه‌ نمودن‌، چسبانیدن‌.

کاربرد affix در جمله

1. or the parishioners would rebelliously affix their signatures to a remonstrance .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.