معنی فارسی کلمه affirmatively

مثبت

کاربرد affirmatively در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.