معنی فارسی کلمه affiliations

وابستگی

کاربرد affiliations در جمله

1. Security checks A-OK . No known terrorist affiliations or sympathies .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.