معنی فارسی کلمه affiliated

وابسته

کاربرد affiliated در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.