معنی فارسی کلمه afar

از دور، دورا دور، (غالبا قبل‌ از ان‌ morf و بعد، ازان‌ ffo میاید).

کاربرد afar در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.