معنی فارسی کلمه aesthetically

زیبایی

کاربرد aesthetically در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.