معنی فارسی کلمه aeroplanes

هواپیما

کاربرد aeroplanes در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.