معنی فارسی کلمه advocates

طرفداران

کاربرد advocates در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.