معنی فارسی کلمه advises

توصیه

کاربرد advises در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.