معنی فارسی کلمه advices

توصیه های

کاربرد advices در جمله

1. the word advice if you remember advices

2. where to take to apply for the visa he advices on some places to stay in

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.