معنی فارسی کلمه adverts

آگهی

کاربرد adverts در جمله

1. not too much I mean most adverts are for things like cars and household products

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.