معنی فارسی کلمه adverbs

قیدهای

کاربرد adverbs در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.