معنی فارسی کلمه adventists

ادونتیست

کاربرد adventists در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.