معنی فارسی کلمه advantaged

مزایای

کاربرد advantaged در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.