معنی فارسی کلمه advancements

پیشرفت

کاربرد advancements در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.