معنی فارسی کلمه adulthood

بزرگسالی

کاربرد adulthood در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.