معنی فارسی کلمه ads

تبلیغات

کاربرد ads در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.