معنی فارسی کلمه adrenalin

آدرنالین

کاربرد adrenalin در جمله

1. The mountains are an exciting haunt for explorers craving adrenalin .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.