معنی فارسی کلمه adorned

آراسته

کاربرد adorned در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.