معنی فارسی کلمه adored

ستایش

کاربرد adored در جمله

1. Oh , she was adored .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.