معنی فارسی کلمه adoptive

انتخابی‌، اقتباسی‌.

کاربرد adoptive در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.