معنی فارسی کلمه adopters

پذیرندگان

کاربرد adopters در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.