معنی فارسی کلمه admitting

اعتراف

کاربرد admitting در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.