معنی فارسی کلمه admits

اذعان می کند

کاربرد admits در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.