معنی فارسی کلمه admiring

توصیف

کاربرد admiring در جمله

1. Just admiring the view .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.