معنی فارسی کلمه adjusting

منطبق

کاربرد adjusting در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.