معنی فارسی کلمه adjusted

تنظیم

کاربرد adjusted در جمله

1. was selling in India for , adjusted for inflation , only $1 per pound .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.