معنی فارسی کلمه adhesives

چسب

کاربرد adhesives در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.