معنی فارسی کلمه adequately

به اندازه کافی

کاربرد adequately در جمله

1. But you know who does right at the highest level when most of us and even I even I write barely adequately

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.