معنی فارسی کلمه adds

می افزاید:

کاربرد adds در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.