معنی فارسی کلمه addresses

آدرس

کاربرد addresses در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.