معنی فارسی کلمه addressed

خطاب

کاربرد addressed در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.