معنی فارسی کلمه additions

مضافات، ملحقات

کاربرد additions در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.