معنی فارسی کلمه addicts

معتادان

کاربرد addicts در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.