معنی فارسی کلمه adapting

تطبیق

کاربرد adapting در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.