معنی فارسی کلمه adapted

اقتباسی

کاربرد adapted در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.