معنی فارسی کلمه actuators

محرک

کاربرد actuators در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.